COCEMFE s'adhereix al manifest del CERMI amb motiu del Dia de la Discapacitat

Imagen manifiesto del CERMI con motivo del Día de la Discapacidad 2023

Amb motiu del Dia Internacional i Europeu de les Persones amb Discapacitat, que se celebra el 3 de desembre, la Federació d'Entitats de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica Francesc Layret COCEMFE Barcelona, s'adhereix al manifest elaborat pel Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) així com per la Fundació CERMI DONES, i al que també s'ha adherit COCEMFE Nacional.

Llegir el manifest en lectura fàcil (castellà).

 

3 de desembre de 2023

Dia Internacional i Europeu de les

Persones amb Discapacitat

 

Unió Europea, mobilitat inclusiva i garantia de drets per a les persones amb discapacitat

Amb motiu del Dia Internacional i Europeu de les Persones amb Discapacitat, que cada any se celebra el dia 3 de desembre, en el corresponent a l’any 2023, el Moviment Social de la Discapacitat agrupat de manera unitària entorn del Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) i de la Fundació CERMI Mujeres fa públic el següent  

Manifest

Des del Moviment CERMI reclamem una Europa Social, una Europa de les persones, una Europa que defensa i preservi els drets, la inclusió i el benestar de les persones amb discapacitat i les seves famílies.

Una Europa en la què el factor social sigui prevalent i estigui assegurat, doncs allò que és social és qualitat i calidesa democràtica.

Com a part d’aquesta Europa social, hi ha la lliure circulació, una de les llibertats sobre les que s’assenta el projecte europeu. Però aquesta pretesa llibertat no arriba a tot el món. Les persones amb discapacitat i les seves famílies només poden gaudir d’aquest dret de ciutadania en igualtat de condicions que les altres persones si hi ha el ple reconeixement de la condició de discapacitat a tots els països membres de la Unió Europea (UE).

En el gaudiment de bens, productes i serveis del Mercat Únic, és necessari considerar de forma preferent les persones amb discapacitat en major risc d’exlusió, atenent factors d’intersecció amb la discapacitat vinculats al sexe, l’edat, la ruralitat, la condició de persona migrant i sol·licitant d’asil, l’orientació sexual o la pobresa entre d’altres. En aquest context, les dones i les nenes amb discapacitat, el 60% de la población amb discapacitat a la UE, són el grup de población en major risc d’exlusió.

El moviment CERMI valora de forma positiva la recent proposta de Directiva Europea per la que s’estableixen la Targeta Europea de Discapacitat i la Targeta Europea d’Estacionament per a Persones amb Discapacitat, que respon a una demanda de la societat civil de la discapacitat, a la que Espanya i el CERMI han contribuït fermament. El semestre de Presidència Espanyola de la UE és una oportunitat per impulsar un procés d’adopció àgil que permeti que aquesta Directiva europea, esperada des de feia molt de temps, s’adopti i s’apliqui amb la major celeritat possible.

En el Dia Internacional i Europeu de les Persones amb Discapacitat, el Moviment CERMI exigeix que la proposta de Directiva per la qual s’estableixen la Targeta Europea de Discapacitat i la Targeta Europea d’Estacionament per a Persones amb Discapacitat tingui en compte les següents demandes:

1. Que s’aprovi abans de la disolució de l’actual Parlament Europeu i la convocatòria d’eleccions previstes per a juny de 2024.

2. Demanem l’acompliment del madat contingut en la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, un tractat Internacional que vincula la UE en tots els seus articles, i especialment en l’Article 5, Igualtat i No Discriminació, l’Article 6, Dones amb Discapacitat, l’Article 7, Nenes i Nens amb discapacitat, l’Article 18, Llibertat de desplaçament i nacionalitat i l’Article 9, Accessibilitat.

3. Reclamem que totes les persones amb discapacitat puguin gaudir de la lliure circulació en l’àmbit de la UE sense que hi hagi obstacles que la impedeixin i amb els suports individuals que cada persona necessita. En qualsevol cas, totes les persones amb discapacitat han d’estar protegides a tot el territorio de la UE contra la discriminació, la segregació i els abusos.

4. Exigim que l’accessibilitat universal, que abasta totes les persones en totes les esferes, sigui present de manera transversal en tot el procés relacionat amb el format, el reconeixement mutu, l’expedició i la validesa de la Targeta Europea de Discapacitat i la Targeta d’Estacionament.

5. Demanem que la Targeta Europea de Discapacitat s’apliqui en totes les situacions en les que els operadors privats o les autoritats ofereixin condicions especials o un  tracte preferent a les persones amb discapacitat en allò que té a veure amb el reconeixement de la discapacitat davant de les institucions, autoritats i polítiques impulsades per totes les instàncies de la UE, especialmente en els programes de mobilitat de la UE (com ara ERASMUS+ i altres programes semblants).

6. Reclamem que, en aquells supòsits de persones amb discapacitat  que es traslladen a treballar o a estudiar a un altre país de la UE, la Targeta Europea de Discapacitat garanteixi l’accés immediat a les prestacions personals, econòmiques i a les persones i productes de suport necessaris per a la seva autonomia personal.

7. Demanem que la Targeta Europea de la Discapacitat contempli un estatut preferent per a dones i nenes amb discapacitat víctimes de violència i d’abús i de maltractament, per tal que s’actui de manera preventiva i es garanteixi l’accés als recursos, dispositius i prestacions que estiguin habilitats per combatre i atenuar aquesta xacra lacerant, donant resposta a les necessitats de protecció i de suport de les dones i les nenes amb discapacitat, mares i cuidadores víctimes de violència, abús i maltractament.

8. Demanem que els Estats membres adoptin totes les mesures necessàries per reconèixer totes les persones amb discapacitat que disposen d’una Targeta Europea de Discapacitat, com a persones especialmente protegides contra qualsevol situació de discriminació per raó de discapacitat, amb el consegüent dret a accedir, en el marc de tota la UE, als recursos i als dispositius establerts contra les vulneracions de drets i l’absència d’igualtat efectiva de tracte.   

9. Reivindiquem que la Targeta Europea de Discapacitat s’ha d’expedir, en la primera i en les successives emissions, sense generar cap cost per a la persona que la demana. La generació d’un nou dret no ha d’implicar costos afegits ni gestions  burocràtiques ni càrregues administratives oneroses per a les persones amb discapacitat i les seves famílies

10. Demanem el reconeixement de la Targeta Europea de Discapacitat també davant de les institucions comunitàries, així com el seu caràcter compatible amb qualsevol targeta o certificat de reconeixement de la discapacitat d’àmbit estatal.

11. Demanem la participació de les institucions europees a través de campanyes de formació i la presa de consciencia sobre l’ús de l’esmentada Targeta, en formats que garanteixin la seva accessibilitat universal tot incloent la lectura fácil, el braille, l’àudio, macrotipus, llengua de signes, pictogrames i altres formats alternatius i augmentatius, tot comptant sempre amb la col·laboració de les persones amb discapacitat a través de les organitzacions que les representen. Aquesta informació ha d’incloure amb claredat el caràcter voluntari de la Targeta. És necessari habilitar línies de finançament especifiques en el sí de la UE per a aquesta finalitat.

12. Instem les institucions europees a promoure campanyes educatives i de difusió sobre la Targeta Europea de Discapacitat i la Targeta d’Estacionament, fent èmfasi al seu ús de caràcter voluntari i garantint-ne l’accessibilitat universal. Aquestes campanyes han d’incloure tant les comunitats de persones amb discapacitat com la societat en general.  

13. Demanem la creació d’un espai web que contingui tota la informació sobre la Targeta i la manera de tramitar-la, en format universalment accessible, en tots els idiomes de la UE, inclosa la llengua de signes i els mitjans de suport a la comunicació oral, la lectura fácil, l’audiodescripció, el contingut auditiu, i els mitjans alternatius i augmentatius de comunicació.

14. Demanem la participació de les organitzacions que representen les persones amb discapacitat i les seves famílies en tot el procés de desenvolupament, planificació, execució, seguiment i avaluació de les Targetes Europees, tot atenent al principi de diàleg civil i cogovernança.

La propera regulació de les Targetes Europees de Discapacitat i Estacionament és un assumpte clau de l’agenda política de la discapacitat organitzada a Espanya, un futur assoliment que respon a la capacitat de proposta i incidència de la societat civil, que és l’autèntica promotora de les legislacions i polítiques públiques en aquesta matèria. Una agenda política àmplia, ambiciosa i transformadora que té dues qüestions essencials encara en espera, i que en aquest Dia Europeu i Internacional de les Persones amb Discapacitat 2023 no podem deixar de recordar: la modificació de l’article 49 de la Constitució Espanyola, per enunciar-lo en clau de drets humans i terminologia apropiada; i l’elevació del 0,7% a l’1% de l’assignació tributària dels Impostos de la Renda i de Societats, per atraure més recursos que permetin enfortir la sostenibilitat de les parts més fràgils de la nostra comunitat.

 

CERMI

www.cermi.es

Fundación CERMI Mujeres

www.fundacioncermimujeres.es