Declaració de la Federació Francesc Layret COCEMFE Barcelona sobre: “L'accessibilitat universal, una contribució al bé comú”

ADHEREIX LA TEVA ENTITAT!     ADHEREIX-T'HI PERSONALMENT!

 

Introducció i exposició de motius:

 

La Federació Francesc Layret COCEMFE Barcelona vol sumar-se a les múltiples campanyes que s'estan duent a terme aquest any a tots els territoris, per conscienciar a la societat de la importància d’assolir la plena accessibilitat dels productes, béns, entorns i serveis, entenent aquesta com un requisit “sine qua nun” per que les persones amb discapacitat puguin exercir els seus drets en igualtat de condicions que la resta de la ciutadania.

 

Tot i que s'ha avançat en matèria d'accessibilitat en els darrers anys, encara més de mig milió de persones amb discapacitat reconeguda a Catalunya segueixen trobant barreres físiques, comunicatives i socials, per accedir al mon laboral, a l’educació i la formació professional, al transport públic, al transport de rodalies de RENFE, al comerç de proximitat, a bars i restaurants, a les activitats d’oci, a la cultura, a les activitats esportives,  així com per participar en els diferents activitats que s’organitzen des del seu municipi, donat que aquests obstacles impedeixen la participació plena i efectiva de una part de la ciutadania.

 

Precisament, a Catalunya gaudim d'un doble marc normatiu que ens obliga a ser més exigents i acurats, si cap, en la protecció dels drets de les persones amb discapacitat:

 

 • D’una banda, la Llei General de Drets de Persones amb Discapacitat i de la seva Inclusió Social, de l’Estat, estableix que el 4 de desembre de 2017 tots els productes, béns, entorns i serveis siguin accessibles, conformement a les condicions bàsiques de no discriminació i accessibilitat universal.

 • D’altra, la Llei catalana 13/2014, del 30 d'octubre d'accessibilitat, al mateix TÍTOL I, Article 1, reconeix que el seu objecte és “Establir  les condicions d’accessibilitat necessàries perquè els espais d’ús públic, els edificis, els mitjans de transport, els productes, els serveis i els processos de comunicació garanteixin l’autonomia, la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació de les persones amb discapacitat o amb altres dificultats d’interacció amb l’entorn”.  

 

A més d'aquestes normatives, recordem que a Europa tenim l'Estratègia europea sobre discapacitat 2010-2020 que té com objectiu que les persones amb discapacitat puguin gaudir dels seus drets i beneficiar-se plenament de la participació en l'economia i en la societat europea. L'Estratègia identifica 8 àrees primordials d'actuació, i precisament la primera és l'accessibilitat als béns i els serveis, especialment els serveis públics i la utilització de dispositius de suport per les persones amb discapacitat.

 

Per finalitzar aquesta introducció de motius, només recordar que l'any passat es va complir el desè aniversari de l'aprovació de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de les Nacions Unides, un valuós document que recull els drets de les persones amb discapacitat i el que és més important: les obligacions dels Estats Membres per promoure, protegir i assegurar els drets inherents a la dignitat de les persones.

 

Recordem també que Espanya va ratificar la Convenció i el seu Protocol Facultatiu el 3 de desembre de 2007 i el Parlament de Catalunya, per mitjà de la Resolució 44/VIII, del 19 de juny de 2007, va instar el Govern de la Generalitat a adoptar les mesures necessàries per a complir la Convenció, va adherir-se als seus postulats i va manifestar la seva voluntat de vetllar per garantir la igualtat d’oportunitats de les persones amb discapacitat com a ciutadans de ple dret.

 

Per avançar positivament en l’aplicació d’aquesta legislació és necessari impulsar un canvi cultural basat en el paradigma del disseny universal, que dirigeixi les seves accions al desenvolupament de productes i entorns de fàcil accés per al nombre més gran de persones possible, sense la necessitat d'adaptar-los o redissenyar-los d'una forma especial.

 

El disseny universal ens apropa a la societat del bé comú ja que influeix de manera transversal en el conjunt de les polítiques, beneficia les persones de totes les edats i habilitats, facilita la no discriminació i és un instrument que permet portar una vida més independent.  

 

RESOLUCIÓ:  

 

Per tot l'exposat, manifestem que és necessari un compromís ètic i formal per a:

 • L'aplicació de les mesures d’accessibilitat i disseny universal en tots els bens, entorns, productes i serveis.

 • Millorar la sensibilitat i la conscienciació social mitjançant les accions adequades en matèria d'accessibilitat universal.

 • Fomentar la no discriminació de les persones amb discapacitat, vetllant pel principi de igualtat d'oportunitats.

 • Aconseguir que el 4 de desembre d'aquest any 2017 tots els municipis de Catalunya compleixin amb els preceptes d'Accessibilitat Universal amb els ajustos raonables, quan allò no sigui possible.

 

En aquest sentit, COCEMFE Barcelona promou aquesta declaració amb la voluntat de facilitar la presa de decisions en l'àmbit de les Administracions Públiques i garantir els acords socials necessaris per al compliment del marc normatiu:

 

PRIMER: COCEMFE Barcelona assumeix el compromís de difondre a través de la seva xarxa d'entitats autonòmica, provincials i locals aquesta Declaració i facilitar l'adhesió a la mateixa a les Corporacions Locals, organismes i institucions que així ho estimin oportú. Amb aquest fi, promourà conjuntament amb les administracions respectives, programes de sensibilització i formació. Els Ajuntaments adherits es comprometran a la redacció, revisió i execució d'un Pla d'Accessibilitat Universal actualitzat d'acord amb la normativa actual.

 

SEGON: Convidar a l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya, a Diputacions provincials, a l’Àrea metropolitana de Barcelona i al Govern de la Generalitat a sumar-se a aquesta declaració mitjançant els acords dels seus òrgans de decisió i a comprometre's a impulsar en els seus àmbits respectius de govern el compliment dels seus principis que obeeixen a la necessitat de fer pobles i ciutats més accessibles per a totes les persones mitjançant el principi d'accessibilitat universal i el compliment de la legislació vigent.

 

TERCER: Instar al Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya que duguin a terme les actuacions necessàries per adoptar mesures per garantir l'accessibilitat universal com una contribució directa per millorar les condicions de vida de les persones amb discapacitat, però especialment com una mesura que contribueix al bé comú perquè beneficia a totes les persones.

 

Per tot això, lliurem aquesta Declaració de COCEMFE Barcelona, en el Dia Mundial de la Justícia Social.

 

Barcelona, 20 de febrer de 2017

 

Maria Pilar Díaz
 

 

Institucions que ja s'hi han adherit

 

Text íntegre de la resolució: Accions per una Àrea Metropolitana més accessible.

Text amb l'aprovació de la Declaració de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramanet.

Text amb l'aprovació de la Declaració de l'Ajuntament de Barcelona.

Text amb l'aprovació de la Declaració de l'Ajuntament de Gavà.

Ajuntament de Cornellà.

Diputació de Barcelona.

 

Entitats que ja s'hi han adherit

 • +ACCES (Assoc. cultural i social per la supressió de barreres)

 • ACCARQ
 • Acera Peatonal
 • AFANOC
 • AMIDA
 • Amputats Sant Jordi
 • Apdis
 • Asociación Catalana Lupus E.G
 • Asociación de Enfermos de Fiebre Mediterránea Familiar y Síndromes Autoinflamatorios de España: FMF ESPAÑA
 • Ass. Del. Bergueda
 • Associació Alba
 • ASSOCIACIÓ ALMOHADA DEL CORAZÓN BARCELONA
 • Associació Catalana "LA LLAR" de l'Afectat d'Esclerosi Múltiple
 • Associació catalana contra el càncer limfàtic i la leucèmia, ALICIA
 • Associació Catalana d'Integració i Desenvolupament Humà (acidH)
 • Associació Catalana per al Parkinson
 • Associació Discapacitats Físics i Sensorials de Mollet i Comarca (ADIMO)
 • ASSOCIACIO DE DONANTS DE SANG D'OSONA
 • Associació de Donants de Sang de Girona
 • Associació de Donants de Sang de L'Hospitalet
 • Associació de Donants de Sang de l'Urgell
 • Associació de donants de sang del Maresme
 • Associacio de Veïns i Veïnes d'Horta
 • Associació Discapacitat Visual Catalunya: B1+B2+B3
 • Associacio donants de Sang de la Terra Alta
 • Associació Donants de Sang del Solsonès
 • Associació Dones No Estàndards
 • Associació Encert
 • Associació Garraf per la república
 • Asociación Helping Cáncer
 • Associació in via

 • Associació Juvenil Moviment Jove
 • Associació Observatori del Tercer Sector i de la Societat Civil
 • ASSOCIACIÓ TEMYQUE (Tengo Esclerosis Múltiple y Qué)
 • ATAM
 • Ateneu Barcelonès 
 • AVALOT - Joves de la UGT
 • CAN CET
 • CÀRITAS DIOCESANA DE TERRASSA

 • CARITAS DIOCESANA DE TORTOSA
 • Cemfis
 • Centro de Oftalmología Barraquer
 • Ciudadanos
 • CLOSEFUNDING
 • Club Còrtum
 • Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya
 • Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya
 • Consell d'Associacions de Barcelona
 • Consell dels Il.lustres Col.legis d'Advocats de Catalunya

 • CORAL MARGALLÓ DE CASTELLDEFELS

 • Creu Roja a Catalunya
 • DESIGN FOR ALL FOUNDATION
 • Di@ri de la Discapacitat
 • EL TURÓ. SALUT MENTAL ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS I AMICS 
 • ESTUDI 6 GESTIÓ SOCIOEDUCATIVA, SL
 • FaPaC - Federació d'Associacions de mares i pares de Catalunya

 • FATEC (Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya)

 • FEDAIA

 • FEDELATINA
 • Federació Catalana d'Esports de persones amb Discapacitat Física
 • Federació Catalana de Donants de Sang
 • Federació Catalana de Voluntariat Social
 • Federació CordiBaix
 • Federació de Persones Sordes de Catalunya
 • FEDERACIO DE CENTRES ESPECIALS DE TREBALL DE CATALUNYA

 • Fundació Banc de Recursos
 • Fundació Biblioteca Social
 • Fundació Comtal
 • Fundació DKV Integralia
 • Fundació Institut de Reinserció Social-IReS
 • Fundació Joan Salvador Gavina
 • FUNDACIÓ PERE TARRES
 • Fundacio Privada Ared
 • Fundació Privada ASPANIDE
 • Fundación Barraquer
 • Fundación Privada para la Promoción del Deportista Adaptado
 • Fundació Mas Albornà
 • FUNDACIÓN RANDSTAD DELEGACIÓN CATALUÑA
 • GESOP
 • Gremi de Restauració de Barcelona
 • Grup Àgata
 • Grup Parlamentari Catalunya Sí Que Es Pot
 • Grupo Parlamentario de Ciutadans
 • GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
 • Homes Igualitaris Socialistes
 • INSTITUT DE TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS - INTRESS-
 • Kokura Design
 • Mas Prat
 • Natura i Salut
 • OPEN CAMP
 • Partit dels Socialistes de Catalunya
 • Partit dels Socialistes de Catalunya - Barcelona
 • ProAsolutions, SL
 • PSC EL CATLLAR

 • PSC Masquefa
 • PSC VILA-SECA
 • Red Solidaria Barcelona
 • Sense Traves
 • Suara Cooperativa
 • Team & Quality SL
 • UpSocial

 • TEMYQUE (Tengo Esclerosis Múltiple y Qué)
 • VINCLE - ASSOCIACIO PER A LA RECERCA I L'ACCIO SOCIAL